Vi längtar efter att människor och samhällen ska bli förvandlade av Jesus.

bibeln

• att vi blir fler hemgrupper där vi får reflektera över bibeltexter tillsammans 
• att ge möjligheter till bibelstudier 
• att utifrån deltagarnas förutsättningar be vid alla sammankomster 
• att erbjuda alla barnledare inspiration i att ha andakter genom utbildning och stöttning.  

mission

• att fortsätta med vardagsmat 
• att erbjuda Alphagrupper 
• att fortsätta med att ge en blomma till nyinflyttade på området.  
• att uppmuntra att hjälpa sin granne och be för människorna på området.  

Bön

• att utveckla området runt kyrkan så människor på området inspireras att besöka platsen
• att sommarcaféet fortsätter att ge en rofylld miljö 
• att erbjuda mötesplatser som caféer med olika teman 
• att ordna en grillkväll för området

Det kristna livet

• att barn görs mer delaktiga i Gudstjänsten 
• att få lära av varandra, att få ”praoa” i olika uppgifter

Bibeln är Guds ord till människan och är grunden för den kristna tron. Vi lär genom den känna det viktigaste i Guds vilja, och framförallt evangeliets gåva. Människan är skapad av Gud till hans avbild men vi är skilda från honom genom synden. Vi är inte längre vända mot Gud och kan därför inte göra det goda så som Gud hade tänkt. Vi bryter mot Guds goda vilja på många sätt.  

Trots att detta skiljer oss från Gud älskar han oss! Genom sin död på korset tar Jesus på sig vår synd. För hans skull kan vi få  
förlåtelse och rätten att bli Guds barn trots skadan synden gjort.  
Denna gåva får vi genom att vi knyts till Jesus genom dopet och genom den tro som Guds Ande skapar i oss. Så får vi, trots att vi  
på olika sätt är bundna av synden, döden och ondskan, genom  Jesu uppståndelse och seger på nytt leva vända mot Gud och ha del i hans eviga liv.

Mission är benämningen på den kristna kyrkans uppgift. Vi kan  
göra insatser både där vi bor och lever och i andra länder. Det är  
naturligt att leva ut sin tro i vardagen, i samhället och i världen. EFS är till sitt ursprung och väsen en rörelse som bygger på den enskildes inflytande, engagemang och ansvarstagande. Vi betonar att hela gudsfolket har ansvar för kyrkans missionsuppdrag. Inte bara anställda, eller sådana med särskilt märkbara gåvor, utan var och en som tror på Kristus har rätt och ansvar att delta i missionsarbetet, med både ord och handlingar.

Bön är ett samtal med Gud. Du kan be hur som helst och om  
vad som helst, med ord eller tyst i hjärtat. Det är lika mycket en  
bön om du ber i en kyrka, i naturen eller på bussen från skolan  eller jobbet. Bön är förutom att läsa Bibeln det viktigaste sättet som vi kan leva i relation till Gud och växa som kristna. Det står i  Bibeln att Gud hör vår bön och lyssnar till oss. Men om vi ber  om något är det förstås inte säkert att Gud svarar på bönen så  som vi förväntar oss. Ibland ser man inte svar förrän långt efteråt. Ibland är det inte svaret som är det viktiga utan att ha närmat sig Gud.

Det kristna livet innebär att öva sig att lita på Guds förlåtelse,  
vilja leva som en efterföljare till Jesus och med Guds Andes hjälp vara ett vittne för Jesus i ord och handling. Detta kan ske när vi  
tar emot budskapet om Jesus Kristus i förkunnelse, undervisning och samtal, i nattvarden och gemenskapen med dem som tillhör honom. Vi tror att det är genom tron på Gud och inte på grund av egna meriter och prestationer som vi får leva i gemenskap med honom.